Traducerea din rusa in engleza apoi in romana Epistola 64 Sv. Theodor Studitul

Rusă:

https://azbyka.ru/otechnik/Feodor_Studit/poslania/64

Engleză:

Letter (5)64. To Navrati, son

News is after news, word is after word. What can I say and talk about? How will I, unhappy, relate to what happened? I have joy and sorrow, comfort and cry. I found myself between two passions and I don’t know which of the two would prefer to talk about. However, He who conquers Satan wins both the rulers and the tormentors of this world. The lamb of Christ, Thaddeus, who had been flagellate, and he was martyred for Christ, my work, my heart, the son of obedience, the branch of piety, named after the apostol. Immeasurable joy, extreme gladness not only for me humble, but also for Angels, and for people. “How magnificent are thy works, Lord” (Psalm 91: 6)! For even now in this humble generation, you have revealed an indescribable witness to your truth, and not from the wise and noble of this world, but from those opposite to the Apostle’s word to be fulfilled: “God chose the noble and humbled to abolish the meaningful” (1 Cor.1:28). Where have you gone from me, blessed son? Where so soon have you ascended accounted with the martyrs? Oh, your lot! Oh, your nobility! Oh, your prudence! In one day you acquired an endless life, with painful suffering you acquired indescribable joys. For one hundred and thirty strokes, for the feats you received the perfect reward together with the martyrs from the Holy Trinity, since the first of these numbers means perfection, and the second – the Trinity. So out of your very punishment God revealed your greatness. Thy blood is chrism; your relics are a source of purification for those who touch them. I ask you, holy Thaddeus of God, pray for me, your unworthy servant; for I dare not call you a son. Look, my brethren, what happened, what treasure and what brother we acquired. To the glory of God, and to our praise, as well as to the joy of the whole Church, is the martyr of Christ Thaddeus.

What else? “They will be,” says the Lord, “the first last and the last first” (Matthew 19:30). I am talking about James and Lucian, of whom one struggled, and, oh, if I had worked to the end together with Dorotheus and Vissarion! And the other, according to my sins, was shipwrecked with people like them, Oh, how they fell, the unfortunate, among the stars! Thus they forgot One, Who said: “Do not be afraid of those who kill the body” (Matthew 10:28). Does He not know the measure of strength, a single Strong and strengthening the weak? And witnesses are close. Does He not expel from the misfortune these weak by nature, but not by will? ” The “witness” Thaddeus is faithful in heaven “(Ps.88:38). But let’s not be afraid, my brethren, and we won’t be frightened when we see the fall of those who are defeated, saving ourselves with the thought that we are not able to bear the blows. We will bear them with the power of God and go forward, even if we meet a fire or a sword. God goes ahead and calls us to enter the kingdom promised to us, like as He called Israel, to enter the promised land. Do you not know what the people who revolted then suffered, saying: “We won’t be able to enter, because there” the cities are fenced to heaven, and we saw there giants, sons of the Anak ”(Deut. 9: 1; Num. 13:34)? What happened? Was it not for this that they were burned by fire, and all the people who murmured died, and their bodies remained in the desert?Let no one be such an disturber, no one coward, no one who lost hope. Come, brethren, let’s go, like Caleb and Joshua, heirs of the promise. The mental walls will shake before us, as at that time Jericho, from the trumpet sounds of gratitude, which was sung by Blessed Thaddeus, invoking from the very beginning of his feats: “This day the Lord created” (Psalm 117:24). So I persuade you, so I ask; “we,” says the apostle, “are messengers in the name of Christ, and as though God himself exhorts through us” (2 Cor. 5:20). I beg you not to be afraid even of death for Him and with Him, if necessary. This letter to all, although it is written to you, good son. Therefore, I welcome everyone and rejoice with them in all suffering. Who is worthy to “make up for the shortage of Christ’s sorrows in the flesh” of his own (Col. 1:24)? Woe to the one who renounced and retreated, even under the threat of death; for eternal “death will shepherd them, and the righteous will soon rule over them” (Ps. 48:15). Peace be upon you from Christ, power, strength, comfort, praying for all brothers and for me, so that, by the grace of God, I will become a doer of what I am calling for. The brothers with me greet you.

Written in 814.

Română:

Epistola 64. Către Navcratie, fiul

Știrile sunt după știri, cuvântul este după cuvânt. Despre ce pot eu spune și vorbi? Cum eu mă voi raporta, nefericit, la ce s-a întâmplat? Am bucurie și întristare, mângâiere și plâns. M-am găsit între două pasiuni și eu nu știu despre care dintre cele două aş prefera să vorbească. Totuși, Cel care îl cucerește pe Satana câștigă atât conducătorii cât și chinuitorii acestei lumi. Mielul lui Hristos, Thaddeu, care fusese flagelat și el a fost martirizat pentru Hristos, lucrarea mea, inima mea, fiul ascultării, ramura evlaviei, numit după apostol. Bucurie incomensurabilă, bucurie extremă nu numai pentru mine smeritul, ci și pentru Îngeri, și pentru oameni. “Cât de minunate sunt lucrările/lucrurile Tale, Doamne” (Psalmul 91: 6)!/Cât s-au mărit lucrurile Tale, Doamne(Psalmul 91, 5)!/ 1688 “Foarte să măriră faptele Tale, Doamne” (Psalmul 91: 5)! Căci chiar acum în această generație smerită, ați dezvăluit un martor de nedescris al adevărului vostru, și nu din înțelepții și boierii/cei de bun neam/puternicii ai acestei lumi, ci de la cei contrari/opuşi la cuvântul Apostolului ca să fie plinit: “Dumnezău a ales pe cele înţelepte și smerite pentru ca sa defiinţeze/ biruiasca pe cele însemnate/cele ce sunt/semnificative ” ( 1 Cor.1: 28). Dumnezeu Şi-a ales pe cele de neam jos ale lumii, pe cele nebăgate în seamă, pe cele ce nu sunt, ca să nimicească pe cele ce sunt (1 Cor. 1, 28)./ 1688 Şi ceale de rău rod ale lumii şi cele ocărâte au ales Dumnezău şi ceale ce nu sînt, ca pre ceale ce sînt să biruiască.(1 Cor.1, 28). Unde ai plecat tu de la mine, fiule binecuvântat? Unde ai urcat atât de curând numărat/socotit cu martiriu? Oh, ceata ta! O, nobleţea ta! O, prudenţa/precauţia ta! Într-o zi ai dobândit o viață nesfârșită, cu suferință dureroasă ai dobândit bucurii de nedescris. Pentru o sută treizeci de lovituri, pentru fapte/ispravi tu ai primit recompensa/resplata desăvâşită împreună cu mucenicii de la Svânta Treime/Troiţă, întrucât primul dintre aceste numere înseamnă desăvârșire, iar al doilea – Trinitatea/Troiţa. Deci din a voastră pedeapsa, Dumnezău a dezvăluit măreția voastră. Sângele este mir/ulei svînţit; moaștele tale sunt o sursă de curăţire pentru cei care le ating. Eu te rog, svânte Thaddeu al lui Dumnezău, roagă-te pentru mine, slujitorul tău nevrednic; căci eu nu îndrăznesc să te numesc fiu. Uite, ce s-a întâmplat, frații mei, ce comoară și ce frate am dobândit. Spre slava lui Dumnezău, și spre lauda noastră, precum și spre bucuria întregii Biserici, este martirul/mucenicul lui Hristos Thaddeu.

Ce altceva? “Vor fi“, spune Domnul, “primul ultimul și ultimul primul” (Mathei 19:30)./Şi mulţi dintâi vor fi pe urmă, şi cei de pe urmă vor fi întâi./1866 “cei dentîi apoi, şi cei de apoi întîi“(Mathei 19,30). Eu vorbesc despre Iacov și Lucian, dintre care unul s-a luptat, și, oh, dacă eu aș fi lucrat până la urmă împreună cu Dorothei și Vissarion! Iar celălalt, după păcatele mele, a fost naufragiat cu oameni ca ei, Oh, cum ei au căzut, nefericiții, printre stele! Astfel ei au uitat de Unul, care a spus: “Nu vă temeți de cei care ucid trupul” (Matei 10:28)./1688 “nu vă teamereţi de ceia ce omoară trupul“(Mathei 10, 28). Oare El nu știa măsura tăriei, o singură Puternică și întărirea celor slabi? Iar martorii sunt apropiați. Oare El nu îi mântuia din nenorocire pe acești slabi din fire, dar nu prin voință? “Martorul”/1688 “martur” Thaddeu este credincios în ceruri (Ps. 88: 38)./1688 (Ps. 88, 37). Dar să nu ne temem, fraţii mei, şi noi nu ne vom speria când noi vom vedea căderea celor care sunt învinși, salvându-ne pe noi cu gândul că noi nu suntem în stare să suportăm loviturile. Noi le vom purta cu puterea lui Dumnezău și vom merge înainte, chiar dacă noi întâlnim focul sau sabia. Dumnezău merge înainte și ne cheamă pe noi să intrăm în împărăția promisă nouă, ca și cum El a chemat pe Israil, pentru a intra în țara promisă/făgăduită. Nu ştiţi voi ce au suferit oamenii care s-au revoltat atunci, spunând: “Nu vom putea să intrăm, pentru că acolo” oraşele sunt îngrădite până la cer și noi am văzut acolo uriaşi, fii ai lui Enac”(Deut. 9: 1; Num. 13:34)?/ 1688 (A doao lege 9, 1; Numerili 13, 34)? Ce s-a întâmplat? Oare nu pentru asta au fost arse de foc, și toți oamenii care murmurau/cârteau au murit, iar trupurile lor au rămas în deșert? Nimeni să nu fie un astfel de tulburător, nimeni laș, nimeni care și-a pierdut speranţa. Veniţi, fraților, să mergem, ca Caleb şi Iosua/Isus, moștenitori ai făgăduinţei. Zidurile mentale/gândite vor tremura înaintea noastră, ca la acea vreme Ierihon, din trâmbiţe sunete de recunoştinţă, care a fost cântat de Binecuvântatul Thaddeu, chemând chiar de la începutul faptelor sale vitejeşti : “Această zi Domnul a creat” (Psalmul 117: 24) ./1688 Aceasta e ziua carea o au făcut Domnul (Psalm 117, 23). Deci eu te-am convins pe tine, așa că eu te întreb; “Noi,” spune apostolul, “suntem mesageri/slujitori în numele lui Hristos, și ca și cum Dumnezău însuși îndemnă/roagă prin noi” (2 Cor. 5:20). Vă rog pe voi să nu vă fie frică nici de moarte pentru El și cu El, dacă este necesar/nevoie. Această scrisoare tuturor, deși este scrisă pentru tine, fiu bun. Prin urmare, eu îi salut pe toți și mă bucur cu ei în toată suferinţa. Cine este demn de a „compensa/răscumpăra lipsa/penuria întristărilor lui Hristos în trup” a propriei sale persoane (Col. 1:24)? /(1Col 4, 5) Vai de cel care a renunțat și s-a retras, chiar sub amenințarea cu moartea; căci veşnica “moarte îi va păstori pe ei, iar cei drepţi vor stăpâni curând asupra lor” (Ps. 48:15)./1688 “moartea-i va paşte pre dânşii. Şi-i vor stăpîni de tot pre ei cei driepţi“(Ps. 48, 15). Pacea să fie asupra ta de la Hristos, putere, tărie/vigoare, mângâiere, rugându-mă pentru toți frații și pentru mine, astfel încât, prin harul lui Dumnezău, eu să devin făcător/făptuitor/lucrător a ceea ce cer [de la voi]. Frații cu mine vă salută.

Scrisă în 814.

Multumim lui Ambrozie traducatorul