Sfantul Justin Popovici a intrerupt pomenirea

Sfântul Iustin Popovici a întrerupt comuniunea cu cineva devreme ce dialogul ecumenist era demarat? Ştiţi că s-a rupt de Biserică? (consideră că eu m-am rupt de Biserică prin oprirea pomenirii)
Sfântul Iustin Popovici a întrerupt în anii 1970 pomenirea patriarhului sârb Gherman, pentru nişte declaraţii ecumeniste ale acelui patriarh. Cu toate acestea, aceeaşi patriarhie sârbă l-a declarat sfânt în anul 2010. Cum vă explicaţi acest lucru, dacă, prin nepomenire, “s-a rupt de Biserică”, cum vi se pare dumneavoastră?

——-

http://ortodoxinfo.ro/2017/02/17/dialogul-unui-preot-ortodox-cu-adeptii-ecumenismului/#.WKbn3NVMqkM

Advertisements

Anathema data de pr. Rafail Berestov impreuna cu un grup pe calugari „sinodului“ Cretan si ecumenistilor 2017

Minutul 5.40

…Şi noi dăm minciuno-sinodului Cretan, pan-ereziei ecumenice şi documentelor eretice anatema!
6.14

Minciuno-episcopilor, ereticilor ecumenişti Bartolomeu, Chiril, Ilarion şi celor care urmează doctrinei lor celei de suflet peritoare a ecumenismului anatema!
6.31

Celor care atacă Biserica lui Hristos, învăţând că ea a fost împărţită în ramuri, care se disting prin doctrina şi viaţa lor, că Biserica nu este cu adevărat vizibilă şi că din schisme, erezii şi necredinţă se uneşte într-un singur trup, şi celor care nu deosebesc preoţia cea adevărată şi Tainele Bisericii de cele eretice, ci învaţă că Botezul şi Euharistia ereticilor sunt suficiente pentru mântuire, şi celor care au comuniune cu aceşti eretici sau conlucrează cu ei, sau apără erezia lor cea nouă a ecumenismului, care [erezia] îşi imaginează că dragostea lor frăţească este unitatea creştinilor, anatema.

https://youtu.be/H_b5azuYDGE

Ce se întâmplă cu cei ce se împărtășesc la ecumeniștii eretici

​Părintele Ciprian : …Și o să vă dau un exemplu: am un coleg, acum pentru că e filmat nu o să spun exact unde, dar el slujește cu-n protopop undeva în Ardeal. Și colegul ăsta al meu, preot, neștiind el despre sinodul din Creta mare lucru, dar împărtășindu-se cu protopopul la fiecare Sfânta Liturghie, după sinodul din Creta, fără să știe el că a avut loc, acest coleg de-al meu, a început să simtă el însuși că împărtășindu-se din același potir cu protopopul, care avea ordine de sus să impună ș.a.m.d; și cu cei din protopopiat își făcea treaba de tiran, așa.

A început să simtă acest părinte că după fiecare Liturghie, împărtășindu-se, el se simțea din ce în ce mai rău, ajunsese la stări de demonizare, stări de…da? și el nu înțelegea de ce, și după aceea începând să citească, începând să se intereseze și-a dat seama că de fapt începuse să se împărtășească din același potir cu unul care avea cuget eretic. El neavând cuget eretic, înțelegeți? Și atuncea el a întrerupt pomenirea, nu a mai slujit cu protopopul, și s-a pus la adăpost ca să zic așa în felul acesta. Deci nu este, neapărat important că ne împărtășim sau nu ne împărtășim, ci este important este cum ne împărtășim și care este…

Vedeți cum sunt rugăciunile după împărtășanie, da? Care spun care sunt consecințele, ce așteptăm după ce ne-am împărtășit? Și cum zice acolo foarte frumos „împodobește-mă”, e foarte frumos, da? Păi una este să te împodobească și alta să te mitralieze, da? Deci ne împărtășim, pentru a ne uni cu Hristos, și a deveni, cum zice Sfântul Ignatie al Antiohiei, și a deveni consanguin cu Hristos…Gândiți-vă că satana… nu satana, Iuda, s-a împărtășit cu Hristos, la Cina cea de taina, și zice Sfânta Evanghelie că îndată a intrat satana în el, deci el s-a împărtășit cu Hristos, dar efectul pe care l-a avut împărtășania în el, a fost cel de osândă, ați înțeles?

Advertisements

Sminteli, ochii, prietenia cu smintitorii duce la iad, doi Papi rup comuniunea cu ereticii


Sf. Atanasie cel Mare

“Dacă episcopul sau preotul, cu adevărat ochii Bisericii, se comportă rău şi scandalizează poporul, pe unii ca aceştia trebuie să-i îndepărtezi. Căci mai de folos este fără de aceştia să vă adunaţi în casa de rugăciune, decât să fiţi aruncaţi cu aceştia ca şi Ana şi Caiafa în gheena focului.”

=====Sfantul Athanasie zice ca episcopul si preotul is OCHII
​Sfantul Teofilact al Bulgariei pag.189, Matei

5,29-30: Iar dacă ochiul tău cel drept te sminteşte pe tine, scoate-l şi arun-că-l de la tine, căci mai de folos îţi este să piară unul din mădularele tale, decât tot trupul tău să fie aruncat în gheenă. (30) Şi dacă mâna ta cea dreaptă te sminteşte pe tine, taie-o şi o aruncă de la tine, căci mai de folos îţi este să piară unul din mădularele tale, decât tot trupul tău să fie aruncat în gheenă. 

(5, 29) Deuteronom 13,5-10 / Pilde 1,15-16 / Matei 18, 8-9 / Marcu 9,43,47 / Romani 8,13 (5,30) Matei 18,8 

Auzind „ochi” şi „mână”, să nu socoti [crezi] că acestea sunt spuse despre mădulare, fiindcă atunci n-ar fi adăugat „cel drept” şi „cea dreaptă”, ci s-au spus acestea pentru cei ce par a fi prieteni, dar care ne vatămă. 

Aşa, fiind cineva tânăr şi având prieteni neînfrânaţi care-l vatămă, acesta să-i taie de la sine, căci zice: „Poate şi pe aceia îi vei mântui, venindu-şi ei întru simţire. Iar de nu, măcar pe tine [să te mântuieşti]. Însă dacă iubeşti prieteşugul cu aceia, dimpreună veţi pieri” 37

37 Sfântul Maxim Mărturisitorul tâlcuieşte asemenea: „Ceea ce spune parabola în chip întunecos, se poate înţelege şi despre prieteni, care ne sunt ca nişte ochi, şi despre rudenii, care ne sunt ca nişte mâini, şi de slugi, care ne slujesc ca nişte picioare. Scriptura porunceşte să-i scoatem pe aceştia toţi, dacă ne smintesc şi ne vatămă sufletul” (Filocalia românească, voi. 2, întrebarea 35, ed. Humanitas, Bucureşti, 1999, p. 222)/2009 pag.203

Pag.305-306 : 

Dar dacă „nevoie este să vină smintelile”, cum vom putea scăpa de ele? „Nevoie este să vină”, dar nu este nevoie să pierim, căci este cu neputinţă să stăm împotriva [venirii] smintelilor. Iar prin „sminteli” să-i înţelegi pe cei care te împiedică de la faptele cele bune. Iar „lume ” îi numeşte pe oamenii cei de jos, care se târăsc pe pământ şi care cu lesnire se împiedică. 

18,8-9: Iar dacă mâna ta sau piciorul tău te sminteşte, taie-l şi aruncă-l de la tine, că este bine pentru tine să intri în viaţă ciung sau şchiop, decât, având amândouă mâinile sau amândouă picioarele, să fii aruncat în focul cel veşnic. (9) Şi dacă ochiul tău te sminteşte, scoate-l şi aruncă-l de la tine,că mai bine este pentru tine să intri în viaţă cu un singur ochi, decât, având amândoi ochii, să fii aruncat în gheena focului 8. (18,8) Matei 5,29-30 / Marcu 9,43-45 (18,9) Deuteronom 13,5-10 / Psalm 118,37 / Matei 5,29 / Marcu 9, 47 

Prin „mână ” şi „picior” şi „ochi” să-i înţelegi pe prieteni, pe care întru rânduiala mădularelor îi avem. Deci, dacă aceştia, prieteni de aproape fiind, ne vatămă pe noi, se cuvine să-i lepădăm ca pe nişte mădulare putrede şi să-i „tăiem”, ca nu cumva şi pe alţii să-i vatăme. încât dintru aceasta este arătat că „nevoie este să vină smintelile ” – adică cei care ne vatămă -, dar nu este de nevoie să ne vătămăm noi. Căci, dacă vom face precum a zis Domnul şi vom „tăia” de la noi pe cei ce ne vatămă, chiar şi prieteni de-ar fi, [atunci] nu ne vom vătăma.

Marcu pag.127

9 (45)Și de te smintește piciorul tău, taie-l, că mai bine îți este ție să intri fără un picior în viață, decât având amândouă picioarele să fii azvârlit în gheenă,în focul cel nestins. (46) unde viermele lor nu moare și focul nu se stinge.(47). Și de te smintește ochiul tău, scoate-l, că mai bine îți este ție cu un singur ochi în Împărăția lui Dumnezeu, decât, având amândoi ochii, să fii aruncat în gheena focului. 

După ce i-a îngrozit pe cei ce smintesc cum că mai de folos le-ar fi fost lor de s-ar fi aruncat în mare, acum îi sfătuiește și pe cei care se smintesc, ca să se păzească de cei ce sunt gata a-i sminti și a-i împiedica pe ei [de la mântuire]. Că măcar de-ar fi „picior“, „mână“ sau „ochi cel ce te smintește pe tine, adică cineva din cei de aproape, cei care se înrudesc cu tine după sânge și îți sunt de trebuință, „taie-l“ pe el, adică leapădă-te de prietenia și dragostea cea către dânsul.

——–
Sfântul Ioan Damaschin, Despre cele două voințe ale lui Hristos, Editura Anastasia 2004, pag. 10:  

730  Atanasie devine patriarh al          Constantinopolului în locul lui Germanos care refuzase iconoclasmul împăratului Leon. Papa Grigorie II reacționează la scrisoarea împăratului și rupe comuniunea cu Constantinopolul.
pag. 77

…Împărații bizantini vor încerca prin formulele de compromis doctrinar să obțină revenirea sediilor monofizite în comuniune cu Patriarhia de la Constantinopol, dar vor trezi opoziția Romei, apărătoare a formulei calcedoniene. În urma edictului din 482, papa Felix III rupe comuniunea cu patriarhul Acacios, schismă care va dura treizeci și trei de ani.

Advertisements

Biserica/cile înșelată/te noua erezie acceptată în Creta

​documentul 6 punctul 6    6…. Biserica Ortodoxă acceptă denumirea istorică a altor biserici şi confesiuni creştine eterodoxe

biserici eterodoxe

——

Vlahos

Opinia că poate exista o Biserică eterodoxă, adică este înșelată, apare formulată în ”Mărturisirea lui Chiril Lukaris”, care a fost supusă unei foarte intense critici, pentru că Biserica nu se înșală, iar dacă vreo grupare creștină cade în înșelare, ea nu mai este Biserică.

Se pare că ”Mărturisirea Lukariană” a fost alcătuită de calviniști în polemica lor împotriva latinilor și a fost adoptată însă de Patriarhul Chiril Lukaris al Constantinopolului și publicată sub numele lui. ”Mărturisirea Lukariană” a fost condamnată de Sinoadele ortodoxe ale secolului al XVII-lea.

Între altele, scrie în această Mărturisire: ”căci este adevărat și sigur că atât timp cât Biserica este pe această cale ea poate păcătui și poate alege minciuna în locul adevărului” .
Sinodul de la Constantinopol, din 1638, l-a anatemizat pe Patriarhul Chiril Lukaris pentru opinia lui că Biserica poate păcătui, poate cădea în înșelare și poate alege minciuna în locul adevărului .

Același lucru l-a hotărât și Sinodul de la Constantinopol și de la Iași din 1642, care a declarat că sunt ”străine” ”Bisericii noastre, Răsăritene și Apostolice, a lui Hristos” toate cele cuprinse în ”Mărturisirea” atribuită Patriarhul Chiril, în care, între altele, se făcea confuzie ”între Biserica pământească și Biserica din ceruri” și în care se pare că e posibil ca Biserica să păcătuiască .

Advertisements

Proorocii mincinoşi

Prooroci mincinoşi sunt toţi cei care zic că ei cred în Hristos şi întemeiază secte şi erezii, rătăcind de la adevăr. Aceştia, după mărturia Sfântului Andrei al Cezareei, sunt închipuiţi de „calul negru” din Apocalipsă (6, 5), pe care șade diavolul şi toţi conducătorii ereticilor. Se închipuiesc printr-un cal negru, fiindcă au mintea înnegrită şi întunecată de diavolul, precum şi pentru întunecimea credinţei lor rele. Cântarul celui ce șade pe calul cel negru este Sfânta şi Dumnezeiasca Scriptură, pe care toţi ereticii şi sectanţii o explică după mintea lor stricată de diavol; fiindcă ei uneori adaugă, după părerea lor cea rea, iar altor cuvinte din dreptarul Sfintei Scripturi le întorc înţelesul după cum le convine, spre a-şi susţine rătăcirea lor mincinoasă, necălăuzindu-se de cumpăna cea dreaptă şi sfântă a adevărului propovăduit de către Sfânta Biserică a lui Hristos” (Sfântul Andrei al Cezareei). Aceşti prooroci mincinoşi, care schimbă înţelesul Sfintei şi Dumnezeieştii Scripturi după părerea lor, nu vor să ştie că Dumnezeu nu suferă nici adăugire şi nici scădere; după cum însuşi porunceşte: Să nu adăugaţi la cuvântul pe care-l poruncesc Eu vouă şi să nu scădeţi din el (Deuteronom 4, 2; 12, 32; 30, 6; Apocalipsă 22, 18-19).

(Arhimandrit Ilie Cleopa, Urcuș spre Înviere, Editura Mitropoliei Moldovei și Bucovinei, Iași, 1992, pp. 367-368)

——-

Care e mai negru ????

Advertisements

Baladă după Creta

​Pe-un picior de plai,
Pe-o gură de rai,
Șchiopătând pe cale
Au căzut la vale,
La vale de sus
Cam înspre Apus (!?)
Păstori de mioare,
Oi cuvântătoare,
Păstori de păstori,
Mândri purtători,
De sarici gătate
Și chimire late,
De cușme gătite
Și bâte-aurite…
Sufletul și trupul
Le-au schimbat cu lupul,
La ceas de vânzare
De-naltă trădare
Și-au înstrăinat
La cei răi au dat
Toată avuția,
Toată bogăția –
Turma cea frumoasă
Cu oi tot de rasă,
Stâna cea străveche
Ca pe-o haină veche!
Fără milă și rușine
Să le fie la baci bine,
Ciobănia să-și păstreze,
Din cușmă să nu-i reteze,
Chimirul – la fel de lat
Și-uite-așa… la lupi ne-au dat!
Păcurarii s-au pupat,
Pe lupi i-au îmbrățișat,
Și s-au împăcat,
Fluiere-au schimbat
Au semnat,
Au parafat,
Împreună s-au rugat
Și credință și-au jurat
Și-uite-așa… la lupi ne-au dat!
 
Pesemne s-au sfătuit
(Ca de la lup la lup au grăit!)
Pe-oile mai breze
Să… disciplineze!
Să le intre-n minte
Că lupu-i cuminte!
 
Nu mai e ce-a fost
Și nu are rost
Ca să se trezească
Să se-mpotrivească
Vreun baci mititel –
C-o fi vai de el!
Ori vreo mioriță
Tare de guriță
Să zbiere prea tare
Că a fost vânzare
Fără… autorizare
Și că eticheta
“Brânza made-n Creta”
Nu are valoare
Doar atât: că doare!
Păstorii noștri, păstori,
De turme conducători,
Sufletul și trupul
Le-au schimbat cu lupul
Și-au venit  ‘napoi
Lupi-păstori  la oi!
S-au întors în țară
Numai foc și pară
Și-acum mușcă ei
Oi și mielușei:
Turma o-ngrozesc,
Stâna dosădesc,
Bagă fiori reci
În oi și berbeci!
 
Firea și-au schimbat
Nu-s ca altădat!
Sunt neiertători
De te trec fiori!
Cine îndrăznește
Și prea behăiește
Deschizând gurița
I se ia blănița!
Și e dat afară
Din zori până-n seară;
Staulul se ia
Se dă altuia,
Straiele – la fel
Se iau de la el
Și la colț e pus
Cu mâinile sus…
 
Și meniul și-au schimbat
Păstorii de altădat:
Papă (!!!) drept mâncare
Oi protestatare –
La foc mic pârlite
Și-apoi jupuite
Aproape pe viu –
C-așa-i în meniu!
Ca să ia aminte
Să fie cuminte
Turma cea rămasă
Că altfel… e groasă!
Vai, păstori, păstori,
De oi vânzători,
Cum nu v-ați temut,
Cum de ați putut
O așa trădare
Să dați spre vânzare
Toată Avuția,
Toată Bogăția,
Vouă-ncredințată
De cerescul Tată?
Vouă, spre grijire
Dată-n păstorire
De Baciul din cer
Blândul Sfânt Oier?
 
Nu voi ați jurat
Când ați îmbrăcat
Straie de păstor
Să-I fiți de-ajutor:
Oi să păstoriți,
Stâna sa-I păziți,
Turma s-apărați,
Toată s-o păstrați?
 
Că ați vândut oi…
O fi vai de voi
Ca acum de noi!
Dar c-ați îndrăznit
Și v-ați înfrățit –
Ba v-ați și pupat
Și îmbrățișat
Cu lupul viclean,
Ce se dă cioban,
Care ne-a mâncat,
Miei a sfâșiat,
Oi a alungat,
Foc la stâne-a dat…
Cu ei v-ați rugat?!?
 
Oare ce veți face
Cu-a voastre cojoace,
Când, chemați la cer,
De Sfântul Oier,
Ce răspuns veți da
Când vă v-a-ntreba:
Oile Mele, oile Mele,
Ce-ați făcut, Păstori, cu ele?

Advertisements

Mai mare Dragoste decat aceasta nimeni nu are, ca viata sa si-o puna pentru Stapanul a toate Iisus