Pidalion 1844, pag. 112

https://ayeaye20.wordpress.com/2021/03/20/pidalion-1844-pag-111/

PIDALION 1844 CÂRMA BISERICII ORTODOXE
edit. “Credința strămoşească”, 2007

pag. 112

ieşte: că oricare le-ar întrebuinţa acestea în auzul de obşte, şi ar pune să se citească în Biserică ca nişte Sfinte, cărţile necinstitorilor de Dumnezeu şi rău slăvitorilor, cele minciunosuprascrise, pentru ca să vatăme sufleteşte pe norodul cel de obşte, şi pe clerici, să se caterisească. Căci cărţile cele de acest fel se cuvine să se osândească, sau cel mai puţin, să se ascundă, dar nu să se citească în Biserică.

CANONUL 61
De se va face vreo prihănire asupra unui credincios, de curvie, sau de preacurvie, sau de altă oarecare faptă oprită, şi se va vădi, să nu se înainteze în cler. [Sobor 2, 6; Cartag. 59, 138]

TÂLCUIRE
Cel ce se va prinde în curvie, sau în preacurvie, sau într-altă necuviinţă ca aceasta, nu numai cleric fiind şi ierosit (adică Sfinţit cu hirotonia), după 25 al
Apostolilor, ci şi mirean fiind, se opreşte de a se face, nu numai ierosit (adică diacon sau prezbiter sau Arhiereu), ci nici cleric prost, citeţ adică, sau cântăreţ, sau uşeri, şi nici măcar din cei ce se numesc afară de Altar. Precum Canonul acesta rânduieşte, zicând aşa: De s-ar face vreo prihănire de către cineva împotriva vreunui creştin, cum că adică a curvit, sau a preacurvit, sau vreun alt păcat a făcut, oprit de Sfinţitele Canoane, creştinul acela de se va dovedi cu adevărat, că a făcut păcatul acela pentru care se prihăneşte, să nu se înainteze în cler, adică să nu se hirotonisească cleric al Bisericii. „Se cuvine însă mai întâi a se cerceta feţele prihănitorilor, şi a zicătorilor împotrivă, de nu sunt robi, sau iertaţi din robie, să nu fie opriţi de legile cele politiceşti des-pre a pârî”, după Canonul 138 din Cartagina „Să nu fie prihăniţi şi de alţii că toţi aceştia nu sunt primiţi a da pâră nici asupra unei oarecare feţe, de nu vor dovedi mai întâi că sunt nevinovaţi de prihănirile acelea, cu care au fost pri-hăniţi, după Armenopolul cartea 1, titlul 2, şi după Canonul 6 al Soborului 2 a toată lumea”. Deci de vor fi slobozi pârâşii de cele mai de sus, şi vor dovedi adevărată prihănirea cea împotriva candidatului aceluia, unul ca acesta nu se
____
zicerea aceea ce o pomeneşte în capul 5 a celei către Efeseni, care zice. „Pentru aceasta zice: Deş-teaptă-te cel ce dormi, şi te scoală din morţi, şi va lumina ţie Hristos.” Precum şi aceasta o adeverează însuşi Grigorie, şi pe desluşitorul Fotie. Iar Apostolul Iuda în soborniceasca sa epistolie Iuda 1,14,15), aduce o întreagă parte din cele ascunse ale lui Enoh. Adică: „Şi a proorocit de aceştia şi Enoh cel al şaptelea de la Adam, zicând: Iată au venit Domnul întru întunericile Sfinţilor Săi Îngeri, ca să facă Judecată împotriva tuturor, şi să mustre pe toţi necredincioşii de toate faptele păgânătăţii lor, cu care au făcut fărădelege, şi de toate cuvintele lor cele aspre, care au grăit împotriva Lui păcătoşii cei necredincioşi” ; Şi celelalte. Au fost ascunse însă şi ale altor Patriarhi.

https://ayeaye20.wordpress.com/2021/03/20/pidalion-1844-pag-113/