Pidalion 1844, pag. 261

https://ayeaye20.wordpress.com/2021/05/17/pidalion-1844-pag-260/

PIDALION 1844 CÂRMA BISERICII ORTODOXE

edit. “Credința strămoşească”, 2007

pag. 261

adică cucernice şi umilite. Iar care ar face dimpotrivă, să se afurisească pe o săptămână.

CANONUL 28
Fiindcă ne-am înştiinţat că în osebite biserici, struguri proaducându-se în Altar, după oarecare păzit obicei, liturghisitorii Altarului împreunându-i pe aceştia cu Jertfa cea fără de sânge a Proaducerii, aşa pe amândouă împreu-nă le împart poporului. Împreună am socotit, ca să nu mai facă vreunul din cei Sfinţiţi aceasta, ci spre viaţa veşnică, şi spre iertarea păcatelor singură Proaducerea să se dea poporului. Iar aducerea strugurilor ca o pârgă soco-tind-o ei, osebit binecuvântând-o iereii să dea dintr-însa celor ce cer spre mulţumirea dătătorului rodurilor, prin care trupurile noastre, după Dumne-zeiasca hotărâre, cresc şi se hrănesc. Deci dacă vreun cleric ar face afară din cele rânduite, să se caterisească. [Apostol 3, 4; Sinod 6, 32, 57, 99; Cartagina 40]

TÂLCUIRE
De vreme ce în unele locuri, după oarecare obicei proaduceau unii stru-guri şi îi puneau pe Sfânta Masă, pe care unindu-i prezbiterii cu Preacuratele Taine, le împărţeau pe amândouă împreună la norod, pentru aceasta porun-ceşte Canonul acesta, ca de acum să nu mai cuteze vreun prezbiter a face aceasta205. Ci Dumnezeiasca Cuminecătură singură să o dea celor vrednici, pentru viaţa veşnică, şi pentru iertarea păcatelor lor206. Iar strugurii ca pe o pârgă să-i blagoslovească cu osebită rugăciune, şi să-i împartă norodului, spre mulţumirea lui Dumnezeu. Iar care va face afară de Canonul acesta, să se

_______

205 Drept aceea şi preoţii şi Arhiereii trebuie în vreme de ciumă, să întrebuinţeze chip spre a împărtăşi pe cei bolnavi, care să nu calce Canonul acesta, punând în strafidă Sfântul Trup, ci în vreun vas Sfinţit, şi de acolo să-l ia, sau ciocli, sau bolnavii, cu linguriţa. Apoi vasul cu linguriţa să se puie în oţet, şi oţetul să se verse acolo unde se spală preoţii după Sfânta Litur-ghie, sau cu oricare chip ar putea, mai neprimejduitor şi canonicesc.
206 Şi nu numai osebit de struguri (sau de poamă) se cuvine a se da Dumnezeiasca Împărtăşire, ci deosebită şi de însăşi părticelele celelalte puse în Sfântul Potir. Pentru aceasta şi Simeon al Tesalonicului (cap. 94) zice, că preoţii se cuvine bine să ia aminte, a nu împărtăşi pe creştini din părticelele (adică din cea scoasă pentru Născătoarea de Dumnezeu, din cetele cele 9, nici din părticelele cele scoase pentru fiecare nume ce pomenesc) ci din însuşi Trupul Domnului. Iar de vor fi mulţi cei ce au să se împărtăşească (precum urmează mai ales în joia cea mare, la sărbătoarea Naşterii Domnului, la al Sfinţilor Apostoli, şi a Născătoarei de Dumnezeu) atunci să nu pună părticelele în Sfântul Potir, pentru ca să nu greşească, să împărtăşească pe vreunul dintr-însele, ci să le lase pe Sfântul Disc, şi după ce va împărtăşi pe norod, atunci punându-le, va săvârşi, precum aşa obişnuiesc a face şi la lavrele cele mari ale Sfântului Munte. Iar prezbi-terii îngrijindu-se la nişte zile ca acestea, a scoate Agneţ mai mare după analogia norodului ce are a se împărtăşi.

https://ayeaye20.wordpress.com/2021/05/17/pidalion-1844-pag-262/