Sf. Ioan Maximovici: tot ce este pacatos ne indeparteaza de la Biserica si ne tine afara din Biserica

orthodox.cn/catechesis/johnmx/index.html

  • The Church as the Body of Christ.

====

Biserica ca Trup al Lui Hristos.

  • Unchanged and unconfused forever, indivisibly and inseparably, Godhead and manhood were united in the One Person of the Lord Jesus Christ.

===

Neschimbate și neamestecate pentru totdeauna, neîmpărțite și nedespărțite, Dumnezeirea și omenitatea au fost unite întru O/Una Ipostasă/Persoană a Domnului Iisus Hristos.

  • Now the Church consists of both her earthly and heavenly parts,

===

Acum Biserica constă/(este) alcătuită/(este) formată din ambele ei părți pământească şi cerească,

  • To some degree everything sinful estranges us from the Church and keeps us out of the Church. This is why, in the prayer read at Confession over every penitent, we have the phrase: “reconcile, and unite unto Thy Holy Church.” Through repentance a Christian is cleansed and united closely to Christ in partaking of the Holy Mysteries, but later the grime of sin again settles upon him and estranges him from Christ and the Church, and therefore repentance and Communion are again necessary.

===

Într-o oarecare măsură, tot ce este păcătos ne îndepărtează de la Biserică și ne ține afară din Biserică. De aceea, în rugăciunea citită la Spovedania/Mărturisirea supra fiecărui pocăit/penitent/căit, avem fraza: “împacă-l, şi-l uneşte cu Sfânta Ta Biserică“. Prin pocăință un Creștin este curățit și strâns unit cu Hristos prin participarea la Sfintele Taine, mai târziu murdăria păcatului se aşează din nou peste el și îl îndepărtează de Hristos și de Biserică, și prin urmare, pocăința și Împărtăşiania sunt din nou necesare.

  • Of course, for union with Christ, the mere conjoining of our body with the Body of Christ does not suffice. The consumption of the Body of Christ becomes beneficial when in spirit we strive toward Him and unite ourselves with Him. Reception of the Body of Christ, with aversion to Him in spirit, is like the approach to Christ of those who struck Him, mocked Him and crucified Him. Their approaching Him served not for their salvation and healing, but for their condemnation.

===

Desigur, pentru unirea cu Hristos, simpla unire a trupului nostru cu Trupul lui Hristos nu este suficientă. Mâncarea Trupului lui Hristos devine benefică atunci când în duh/suflet năzuim spre El și ne unim pe noi cu El. Primirea Trupului lui Hristos, cu dezgust față de El în duh/suflet, este ca o apropierea față de Hristos a celor care L-au lovit, L-au batjocorit şi L-au răstignit. Apropierea lor de El nu a servit pentru mântuirea și vindecarea lor, ci pentru osânda lor.

  • He who, as a member of the earthly Church, has reposed in grace goes over from the earthly Church into the heavenly Church.

===

Cel care, în calitate de membru al Bisericii pământești, a adormit în har trece de la Biserica pământească în Biserica cerească.

  • Heresies and disputes arise constantly, tearing away part of the faithful.

===

Ereziile și conflictele apar în mod constant, rupând/sfâşiind o parte din credincioși.