Pidalion 1844, pag. 146

https://ayeaye20.wordpress.com/2021/03/31/pidalion-1844-pag-145/

PIDALION 1844 CÂRMA BISERICII ORTODOXE

edit. “Credința strămoşească”, 2007

pag. 146

(soartei). Şi din cei de acest fel, câţi sunt mireni, de astăzi înainte nici unul nu se cuvine a se face cleric. Precum însă aceasta o zicem pentru cei ce înadins şi de voie îndrăznesc a se scopi pe sine-şi, de asemeni iarăşi zicem, că dacă oare-care s-a scopit de barbari, sau de stăpânii lor, adică fără de voie şi tiraniceşte, şi ar fi vrednici, unii ca aceştia se primesc de către Canonul (ori de acesta adică, ori de cel 21 Apostolesc) spre a se face clerici. (Citeşte şi tâlcuirea a celui 21 Apostolesc).

CANONUL 2

Fiindcă multe, sau de nevoie, sau altmintrelea, nevoiţi fiind oamenii, s-au făcut afară de Canonul cel Bisericesc, încât oameni din viaţă păgânească viind acum la credinţă şi în puţină vreme catehizându-se, îndată la baia cea duhovnicească se aduceau, şi îndată ce se botezau se aduceau la Episcopie, sau la prezbiterie; bine s-a socotit a fi de acum înainte, ca nimic de acest fel a se face; fiindcă şi timp trebuie celui ce se catehiseşte, şi după Botez mai multă cercare. Că lămurită este Apostoleasca Scriptură ce zice, nu de curând sădit (neofit) ca nu mândrindu-se să cadă în osândă şi în cursa diavolului [I Timotei 3, 6]. Iar dacă, după ce a trecut timp s-ar afla vreo greşală sufleteas-că pentru faţa aceea, şi s-ar vădi de către doi, sau trei martori, unul ca acesta înceteze de la cliros. Iar cel ce ar face afară de acestea, ca împotriva marelui Sinod obrăznicindu-se, acesta se va primejdui despre cler. [Apostolesc 80; Sinod 1 şi 2, 17; Sardichia 10; Laodiceea 3; Chiril 4]

TÂLCUIRE

Ceea ce rânduieşte Canonul 80 al Sfinţilor Apostoli, şi Canonul acesta rânduieşte; că zice, fiindcă în timpurile trecute au urmat a se face multe lu-cruri, afară de Bisericescul Canon (adică de acesta 80 al Apostolilor), sau de nevoie, sau din altă pricină pornindu-se oarecare, încât, a-i boteza ei îndată pe aceia care cu puţin timp mai înainte de la păgâneasca şi necredincioasa viaţă au venit la dreptslăvitoarea credinţă, şi în puţină vreme s-au învăţat taina bunei cinstiri, şi împreună cu Botezul a-i înainta pe ei şi la Episcopie, sau la prezbi-terie – adică a-i hirotonisi pe ei prezbiteri şi Episcopi; fiindcă aceste aşa afară de lege se făceau, s-a socotit de cuviinţă de acum înainte a nu se mai face. Căci cel ce se catehiseşte, şi mai-nainte de a se boteza are trebuinţă de îndestulă vreme118 pentru a se catehiza, şi a se fi învăţat bine toate dogmele credinţei, şi

_______

118 Vremea catehizării nu se rânduieşte de toţi una şi aceeaşi, că din Apostoleştile aşezămân-turi un an se rânduieşte a se catehiza cei ce vin la dreptslăvitoare credinţă, doi (ani) de Canonul 42 al localnicului Sinod, celui adunat în Iliviria – ispanioleasca cetate, puţin mai înainte de ecumenicul întâiul Sinod. Şi de Nearaoa 144 a lui Iustinian încă doi ani se rânduieşte pentru

https://ayeaye20.wordpress.com/2021/04/09/pidalion-1844-pag-147/